UNBREAKABLE LOVE (Part 2, page 1 of 2)


Previous Page
Next Page

Part 2

Story by Allan Mpofu

Love is not about money but what you feel to someone. When you fall in love with someone it is good but it has its consequences. Rudo rune zvinorema asi runoda kushinga, uye murudo mune mharadzi avo vasingafari kuona vamwe vachifara varimurudo.

Kwaive kune kamhepo kayitonhorera apo shiri dzichiimba nziyo dzerudo. Raive zuva revalentine wayingoona vaviri vaviri regai vakuru vati vaviri vaviri wechitatu muzvinha guwa hapana aiva asina chake chisikana kana chikomana muguta reHarare panonzi paHarare Garden. Vamwe ndovayiberekana, vamwe vachimhanyisana umm zvayida kuzvionera wega pamhino sefodya nekuti kutaurirwa hunyimwa mbare dzekugotsi. Musi uyu kusayidanwa anonzwa. Mukati mevanhu vayifara ava paivavo nemukomana wemakore 21 aive akapfeka idzo mbatya dzayiremerwa nezvigamba izvo zvayisonwa naambuya vake vaZvichaita aive asiri mukobvu kana mutete asi aive aripakati nepakati pakusimba, aive musvava uye ane chiso chakanaka uyo aive akagara EGA achingoyeva pamwe nekuchiva avo vaive varimudziva rerudo.Zita rake ainzi Kudzaishe.Kumhuri yekwana Kudzi vaive varombo kwazvo vaigara munzvimbo yeEpworth ndokwaive nestand yevabereki vake avo vaive vakaenda kunyika dzimu achiri mudiki akasarwa achichengetwa navaZvichaita.Vayiedza nepavayigona kutsvaga zvekuti vararame nekutengesa muriwo wavairima uye nekuda kwemari yayinetsa vaZvichaita Kudzi akazosvikira muform three haana kukwanisa kuenderera mberi. "Ummm yeee vagoni zvavo varikufara nevadiwa vavo isu ana Kudzi tingori vekungochiva pamwe nokungo chema ko ndiani angandida nezvandiri zvino ahh hapana musikana angada mukomana anofamba bhurugwa richiremerwa nezvigamba bodo pamwe kudayi vabereki vangu vari vapenyu zvimwe ndingadayi ndirikufarawo nevamwe. Uye dayi Tino asina kundiunzawo kuno iye akufara nemudiwa wake bvaaa andisiya ndoga asi ndambomuudza kuti handidi kuuya kuno iye ndokundimanikidza nxxx zvobhowa izvi" aingodaro mukati mepfungwa dzake Kudzi iyo misodzi izere mumaziso ake. Kudzi akazosimuka paive akagara achienda kudivi kwaive kusina vanhu kuti ambofurwa nemhepo ariega. Anobva aenda paneumwe muti paanenge oda kugara pasi anobva anzwa inzwi raive raive nhete soromunhukadzi richiti *help me please help me* anobva atarisa mudenga kwaive kuchibva inzwi iri ndokubva aita mahwekwe netsvarakadenga inenge yazvisungira ichiedza kuda kuzvisunungura zvichiramba. Anobva woma mate mukanwa nezvaive avoona. Zvisinei Havana kutambisa nguva kufunga zvizhinji asi kuti aponese musikana uyu. Akabva akwira mumu ndokubva asunungura musikana uya ndokumuburutsa mumuti lucky enough akakurumidza kumuona dayi zvisirizvo ayidayi akawana afa. Mushure mekunge amuburutsa akabva amuradzika Pasi kuti ambozorora pamwe nekurohwa nemhepo sezvo musikana uyu aive asisina kana simb zvaro. *ko akafa ndinozodini ko vanoona vanozotii but musikana uyu nokunaka kwaakaita uye nekuchena kwaakaita anoda kuzviurayirei isu tozodini ana Kudzi" aingodaro mukati mewake moyo achishaya kuti Oita sei? Uku akayeva musikana uya. Aripakati pekunetsekana nepfungwa anobva avhundutswa nenzwi rayitapira sehuchi hwegonera uye rakatetepa pamwe nokunyorovera "Thanks hako nekundiponesa ko ndingazivawo here Zita rako ndigoramba ndichikurangarira INI ndinonzi Ruvarashe" akadaro musikana uya wekuzvisungirira mushure mekunge amuka achibva auya kogara padivi paKudzi icho chiso chake chaipenya nenyemwerero. Ruvarashe aive musikana akaumbana ane chiso chedenderedzwa aiva akatsvuka zviripakati kutaura chokwadi aive akanaka kwazvo izvi zvakatadzisa kuti Kudzi apindure zvaive abvunzwa "dayi ndine mari ndayipinda machena asi zviro zviedzwa chembere yekwachivi yakabika mabwe ikanwa muto" aingodaro mukati mewake moyo, uyuwo Ruva aive atorwa moyo norunako rwaKudzi semunhu wemukadzi akashaya kuti otanga sei vaive vachingoyevana pamwe nokungo nyemwererana. *ko haupinduri here zvandakubvunza ndati unonzani ndigoramba ndichikurangarira" akadaro Ruva aona kuti shasha iyi yaive yakutoyeverwa naye ichitadza kupindura mubvunzo, chokwadi Kudzi akambokanganwa nhamo dzese musi uyu nokuda kwerunako rwaRuva "ndinonzi Kudzaishe ndobva kuEpworth but haa wakasikwa Mwari Achaea wena ndoshaya kuti munhu akaita sewe anozviurayire Haaa munhu anokuwana akaropafadza. I love,,,,,, ummm aah" akadaro Kudzi achishaya zvokutaura. "Nyangwe newe wakanaka wani anokuwana akaropafadzwa" akadaro Ruva achinyarira nyarira akaisa musoro padivi semwenga."nhasi ndofa ndaedza chete" akadaro Kudzi ndokubva atii,,,,

Previous Page
Next Page

Send me an email if more parts are published.

Rate This Book

Current Rating: 2.5/5 (2 votes cast)


Review This Book or Post a Comment