UMSAMO NENDLONDLO UMNGOMEZULU (Part 1, page 1 of 1)


 
 

Part 1

Ngifisa ukuqala ngokubonga uNkulunkulu nezinyanya zakithi ukuba ngikwazi ukulifeza iphupho lami lokuba ngilobe lencwadi. Bekuningi ebengifisa ukuba ngikukhnyisele izwe lakithi ngiphinde ngifundise abantu ngendaba yokwelapha kwendabuko njengomuntu naye ongumelaphi wendabuko. Ngifisa ukuba lwencwadi ibe usizo nesibani kubantu nakubelaphi bendabuko uqobo ibakhalime umsebenzi wabo bawuphathe kahle ngeNhlonipho nesizotha. Njengoba ulwazi lwezinto luphela, indlala yolwazi imi ngenhla. Lencwandi ihlose ukusiza labo bantu abafisa ukuthola iqiniso nendlela yokwenza izinto ngokwendlela okuyiyo yoBaba-Mkhulu. Esikhathini sanamhlanje ijula yempilo lapho sivela khona seyikhohlakele kwabangini ngakhoke lencwandi, ihlose ukuyozitholela mathupha ngendlela eqondile elaliphathwa ngayo leli gugu lesintu lokwelapha kwendabuko nokusebenza kaMoya weziphiwo zoBaba-mkhulu.

 
 

Send me an email if more parts are published.

Rate This Book

Current Rating: 3.6/5 (5 votes cast)


Review This Book or Post a Comment